Sunday, 23 February 2014

Fåglar, modernitet och ödmjukhet

Men det är inte därför jag nämner detta. Jag talar om det nu av en annan anledning. Trettio år efter denna tornado, som sopade bort också det traditionella familjejordbrukets institution från landets yta, konstaterar vetenskapen med häpnad det som till och med den knappt läskunnige bonden på den tiden visste: att varje försök att så radikalt, slutgiltigt och fullständigt avskaffa de ödmjukt respekterade gränserna i den naturliga världen med dess tradition av förtänksam personlig erfarenhet, så att säga ta naturen helt och hållet i människans händer och hånskratta åt dess hemligheter, kort sagt avskaffa Gud och själv leka gud - att varje sådant försök måste stå människan dyrt. Så har också skett: genom att åkerrenar plöjts upp och skogspartier huggits ner har åkrarnas fåglar dött ut och med dem också en naturlig och gratis arbetande beskyddare av skörden mot skadeinsekter; de jätteliga sammanslagna fälten är orsaken till att det varje år spolas bort miljoner kubikmeter åkerjord som det har tagit århundraden att bygga upp; konstgödningen och kemisk utrotning av skadeinsekter förgiftar katastrofalt alla vegetabiliska produkter, jord och vatten; de tunga maskinerna pressar systematiskt ihop jorden och gör den ogenomtränglig och följaktligen ofruktbar; korna i de jättelika ladugårdarna lider av neuroser och mjölken sinar; jordbruket tar ut allt mer energi från industrin (tillverkning av maskiner, konstgödsel, stigande transportkostnader till följd av ökande lokal specialisering); osv osv
-Václav Havel

No comments:

Post a Comment